Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

pieceoflife
19:20
pieceoflife
19:17
5909 e95b 390
Reposted fromkaiee kaiee viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
pieceoflife
19:17
6773 347c 390
pieceoflife
19:17
2199 1a69 390
pieceoflife
19:16
pieceoflife
19:16
3054 8c73 390
Reposted frominspiro inspiro viagdziejestola gdziejestola
pieceoflife
19:11
6192 efcd 390
pieceoflife
19:11
Coffee to the rescue via Gone Into Rapture
Reposted fromcoffee coffee viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
pieceoflife
19:10
1941 cd0f 390
Reposted fromdaelmo daelmo viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
18:45
9962 202e 390

askinnyblackman:

the face of a cold-blooded killer

pieceoflife
18:45
6716 ada1 390
pieceoflife
18:18
0961 0276 390
pieceoflife
18:14
1199 11a2 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
pieceoflife
18:14
1209 d91f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 19 2018

pieceoflife
21:47
pieceoflife
21:47

Polubiłam jego obecność.

pieceoflife
21:46
Pisanie choćby kiepskich wierszy o wiele bardziej uszczęśliwia, niż czytanie najpiękniejszych.
— Hermann Hesse
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
pieceoflife
21:45
21:43
pieceoflife
21:41
Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl