Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

pieceoflife
17:35
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viafoodforsoul foodforsoul
pieceoflife
17:33
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
pieceoflife
17:32
3632 dbce 390
pieceoflife
17:32
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viafoodforsoul foodforsoul
17:32
pieceoflife
17:32
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viafoodforsoul foodforsoul
pieceoflife
17:30
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
pieceoflife
17:30
pieceoflife
17:30
4038 7022 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafoodforsoul foodforsoul
17:30
3343 b462 390
Reposted fromfourstrings fourstrings viafoodforsoul foodforsoul
pieceoflife
17:29
17:12
5565 3edd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack

July 05 2017

18:48
9670 0f4c 390
18:48
9669 6b45 390
18:47
9662 4cb8 390
18:47
1027 9914 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatwice twice
pieceoflife
18:46
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatwice twice
18:46
6732 2a4b 390
Reposted fromemcu2 emcu2 viasadporn sadporn
18:45
You’re my favorite part of me
— 04:04AM  (via hellish-b0y)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
18:45
7666 6f13 390

cichutkie-marzenia:

Chcę dotknąć Twojej duszy bardziej niż ktoś kiedykolwiek.

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl